Cornemuse de Pallars – Alt Urgell / El Bot de gemecs

On estava tocat


Aquest instrument és típic del Pireneu català. Concretament, l’exemplar reconstruit està compost d’un joc de bordons i un bufador de Sarocca de Bellera, al Pallars Jussà i d’un grall de La Seu d’Urgell.

Descripció de l’instrument


Un grall, amb sis forats alineats i dos laterals a baix (per al dit petit, un s’ha de tapar) al davant i un darrera a dalt per al dit polç, dona una gama en do (la 440) no temperada. Baix de tot, prop a la campana, hi son també dos forats d’afinació. L’interior del tub és cònic i sona amb inxa de llengüeta dobla. De la pinya (o braguer) troncònica surten tres bordons de mides diferents, el més petit és “sec”. L’interior dels tubs dels dos més llargs és cilíndric i sonen amb inxes de llengüeta simple (do, sol). Un bot fet d’una pell sencera amb la part de darrere lligada. A l’una i l’altra pota són lligades la peça de fusta del bufador i la peça de fusta del grall. La pinya (o braguer) està lligada al coll. Aquest bot anava sempre vestit i adornat de passamaneries i franges.

El seu origen


Conservat al Museu Etnològic de Barcelona i recollit per Ramon Violant i Simorra a Vilella (Sarroca de Bellera, Pallars Jussà). El sac prové concretament de casa Jaume, a Vilella. El grall servia de palmatòria i no està sencer, per la qual cosa no és possible conèixer-ne el constructor ». El grall, recullit per Artur Blasco des d’un músic de La Seu d’Urgell, l’Estevet, havia perdut la seua cornamusa… d’aquí l’idea de juntar aquests elements complementaris !

Us i costums


Ja al s. XVI el sac de gemecs sonava juntament amb flabiol i tamborí, per les processons, les festes i ballades. És al final del s. XVIII que la cobla va veure restringir la seva presència, tot i què molt popular, a totes les festes de la pagesia i dels gremis, al curs de l’any. A l’Alt Urgell, els ultims records del bot de gemecs son lligats a la mùsica dels balls de les festes de poble.

[BDS_cadre]
Pas de traduction disponible !
[/BDS_cadre]

Aire de jeu

Cet instrument est typique des Pyrénées Catalanes. Plus précisément, l’exemplaire reconstruit est composé d’un jeu de bourdons et d’un porte-vent de Sarocca de Bellera, en Pallars Jussà et d’un hautbois de La Seu d’Urgell.

Description de l’instrument

Un hautbois, avec six trous alignés et deux latéraux au bas (pour le petit doigt, un des deux devra être bouché). À l’arrière se trouve un trou pour le pouce. La gamme est en Do (La 440) au tempérament inégal. Tout en bas, près du pavillon, il y a aussi deux trous d’accord. L’intérieur du tube est conique et sonne avec une anche double. De la souche tronconique sortent trois bourdons de tailles différentes, le plus petit n’étant pas percé. L’intérieur des deux autres est cylindrique et sonne avec des anches simples (Do, Sol). L’outre est constituée d’une peau entière avec l’arrière ligaturé. Aux deux pattes avant sont liées soit la souche du porte-vent, soit la souche du hautbois. La souche des bourdons est liée au cou. Cette outre était souvent habillée et décorée de passementeries et de franges.

Origine

Conservé au Museu Etnològic de Barcelona et recueilli par Ramon Violant i Simorra à Vilella (Sarroca de Bellera, Pallars Jussà). L’instrument provient plus précisément de la maison Jaume, à Vilella. Le hautbois servait de bougeoir et il est incomplet, c’est pourquoi il est impossible d’en connaître le constructeur ». Le hautbois, recueilli par Artur Blasco d’un musicien de La Seu d’Urgell, l’Estevet, avait perdu sa cornemuse… de là l’idée de rassembler ces deux éléments complémentaires !

Rôle social

Au XVIe siècle la cornemuse jouait avec le flabiol et le tamborin, pour les processions, les fêtes et bals. C’est à la fin du XVIIIe siècle que cette cobla a vu son rôle limité, bien que toujours très populaire, à toutes les fêtes paysannes ou corporatives, au cours de l’année. Dans l’Alt Urgell, les derniers souvenirs du bot de gemecs sont associés à la musique des danses de bals de villages.

Le modèle que je fabrique est en Do (La 440), tempérament ancien ou égal. Je propose également un modèle en ré.